Tiểu Thuyết YÊU MA

By trungkim

  • ( Xin click vào tựa đề để đọc)
    http://trungkim.vnweblogs.com/gallery/2457/previews-med/sonnunam1.jpg
  1. *YÊU MA - Chương 1: Con ma dễ thương (kì 1)
  2. * YÊU MA - Chương 1: Con ma dễ thương (kì 2)
  3. * Yêu ma -Chương 1: Con ma dễ  thương (kì 3)
  4. * YÊU MA - Chương 2: Ma ám (kì 1)
  5. * YÊU MA - Chương 2: Ma ám (kì 2)
  6. * YÊU MA - Chương 3: Ma cũng lụy tình và những án mạng cưỡng dục (kì 1)
  7. * YÊU MA - Chương 3: Ma cũng lụy tinh và những án mạng cưỡng dục  (kì 2)
  8. * YÊU MA - Chương 3: Ma cũng lụy tình và những án mạng cưỡng dục   (kì 3)
  9. * YÊU MA - Chương 4: Sợ ma - Ma sợ (kì 1)
  10. * YÊU MA - Chương 4: Sợ ma - Ma sợ ( kì 2)
  11. * YÊU MA - Chương 4: Sợ ma - Ma sợ ( kì 3)
    12* YÊU MA - Chương 5: Đại gia Y Moan (kì 1)
    13 * YÊU MA - Chương 5: Đại gia Y Moan (kì 2)
    14* Yêu con Ma - chương 6 - Cặp vú của nữ thần Hơ Kroih (kì 1)
    15* Yêu con Ma - chương 6 - Cặp vú của nữ thần Hơ Kroih (kì 2)

    16*
    Yeu con Ma - chương 7: Cô gái lạnh lùng trên căn gác (kì 1)
    17* Yêu con Ma - chương 7: Cô gái lạnh lùng trên căn gác (kì 2)
    18* Yeu con Ma - chương 8: Cơ May
    19* Yeu con Ma - chương 9: Niềm tin (kì 1)
    20* Yeu con Ma - chương 9: Niềm tin (kì 2)
    21* Yeu con Ma - chương 10: Hai con ma H Nhiêu? (kì 1)
    22* Yeu con Ma - chương 10: Hai con ma H Nhiêu (kì 2)
    23* Yeu con Ma - chương 11: Một nỗi chông chênh (kì 1)
    24* Yeu con Ma - chương 11: Một nỗi chông chênh (kì 2)
    25* Yeu con Ma - chương 12: Lễ hội cồng chiêng và vũ điệu kì bí của con ma H Nhiêu (kì 1)
    26* Yeu con Ma - chương 12: Lễ hội cồng chiêng và vũ điệu kì bí của con ma H Nhiêu (kì 2)
    27* Yeu con Ma - chương 13: Con tạo xoay vần (kì 1)
    28* Yeu con Ma - chương 13: Con tạo xoay vần (kì 2)
    29* Yeu con Ma - chương cuối: Điệp khúc an lành

More...