Cánh buồm thao thức - Thơ Nguyên Hùng - Nhạc Trung Kim - Ca sỹ Thanh Hoa

 * Cánh buồm thao thức
 - Thơ Nguyên Hùng
 - Nhạc Trung Kim
 - Ca sỹ Thanh Hoa
***