Nỗi nhớ - Thơ Phan Chí Thắng - Ca sỹ Thanh Hoa

* Nỗi nhớ
 - Thơ Phan Chí Thắng
 - Nhạc Trung Kim
 - Ca sỹ Thanh Hoa

***